1. Verzending gratis vanaf €20,-
  2. Uitgebreide informatie
  3. Uitgebreide informatie

Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Plant It! er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Plant It! kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 werkdagen na levering aan Plant It! schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Gebreken en klachttermijn

Klachten over de verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of verleende diensten dienen door de Klant binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten en producten schriftelijk te worden gemeld aan Plant It!. Voor consumenten geldt een afwijkende termijn van 6 maanden na levering. Plant It! zal ontvangen klachten binnen 14 dagen in behandeling nemen.

Indien een klacht gegrond is zal Plant It! de werkzaamheden c.q. diensten alsnog verrichten respectievelijk leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat aangemeld kan worden bij Stichting Webwinkelkeur via: https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil

Geschillen kunnen mits deze nog niet elders in behandeling zijn worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform: http://ec.europa.eu/odr

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Plant It! slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van de algemene voorwaarden.